JAMBALAYA演唱: 遊騎兵合唱團    
YouTube 播放        回目錄       
                
1984.
遊騎兵合唱團於【華視綜藝-100演唱西洋熱門流行歌曲 JAMBALAYA 演唱實況
 

主唱:馮峻   主唱.&伴奏吉他:王冠軍   主奏吉他:King  

合音.&貝斯:楊克天  鍵盤.&鈴鼓:楊錦榮   鼓手:譚亞倫 
                                                                                                                                     

                                                                   
JAMBALAYA  
                                                                                                 
                                        
Good-bye Joe me got-ta go me oh my oh                                                                             
 

                                        
Me got-ta go pole the pi-roque down the bay-ouMy
                                        
Y-vonne the sweet-est one me ho my oh
                                        
Son of a gun we'll have big fun on the bay-ou

                                        
*JAMBALAYA and a craw-fish pie and fil-let gum-bo
                                          
Cause to-night I'm gon-na see ma cher a mi-o
                                         
Pick gui-tar fill fruit jar and be gay-o
                                         
Son of a gun we'll have big fun on the bay-ou